Kabul Şartları

Tezli Yüksek Lisans Programalarına Başvurabilmek İçin Adayların;

– Enstitü Anabilim Dalı (EABD) tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları,  başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)  
– Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavından (ALES) başvurduğu programın puan türünde en az 55 puan alması gerekir.

Tezli Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu:
 
– ALES notunun %50`si,  
– Lisans mezuniyet notunun %50`si dikkate alınarak saptanır.

Programa başvuran adaylar yukarıda belirtilen değerlendirmeye göre sıralanır ve ilan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden, başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Doktora Programına Başvurabilmek İçin Adayların;

– EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir yüksek lisans diplomasına sahip olması, (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)  
– ALES`ten başvurduğu programın türünde en az 65 puan alması (Yüksek Lisans eğitimini tamamladıktan sonra en fazla “bir” yarıyıl içinde doktora programına başvuran adayların, YÖK tarafından çevirisi yapılamayan LES Puanı 1.25 ile çarpılarak değerlendirmeye alınır),  
– ÜDS`den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurul tarafından kabul edilen bir yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alması gerekir.

Doktora programına öğrenci kabulünde, başarı değerlendirme notu:
– ALES notunun %50`si,  
– Yüksek lisans mezuniyet notunun %30`u,  
– Bilimsel Değerlendirme Sınavının %20`si dikkate alınarak saptanır.

İlgili EABD Başkanlığınca yapılacak yazılı ve sözlü sınavlara girmek zorunludur. Sınavlardan birine girmeyen aday başarısız kabul edilir. Bilimsel değerlendirme sınav notu yazılı puanının % 10`u, sözlü puanının % 10`u dikkate alınarak saptanır. Bilimsel Değerlendirme sonuçları YÖK`ün Çevirim Tablosuna göre dörtlük sisteme dönüştürülür.
Doktora programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirme notu en az 2.75`tir. 2.75 ve üzerinde başarı değerlendirme puanına sahip olan adaylar sıralanır. Kontenjan dahilinde belirlenen asıl listedeki adaylar kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.

Tezsiz Yüksek Lisans Programına Başvurabilmek İçin adayların;
– EABD tarafından uygun görülen ve EYK tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir)  sahip olması gerekir.

Tezsiz Yüksek Lisans programına öğrenci kabulünde başarı değerlendirmemesi:
– Lisans mezuniyet notu dikkate alınarak saptanır. Tezsiz Yüksek Lisans programına başvuranlar arasında başarı değerlendirme notuna göre sıralama yapılır. Kontenjan dahilinde kalan aday isimleri kesin kayıt yaptırmaları için Enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte, yedek listeden başarı sıralamasına göre kayıt alınır.
Tezsiz Yüksek Lisans programı mezunlarının doktora programlarına kabulüne ilişkin esaslar; ilgili EABD`nin önerisi üzerine, Enstitü Kurulu tarafından belirlenir