Ana Sayfa
Duyurular
Yeni Senato Esasları İle İlgili Önemli Bazı Noktalar

YENİ SENATO ESASLARI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ BAZI NOKTALAR

1- Danışmanı belirleme ve danışman değişikliği işlemleri SABİS üzerinden yapılacaktır.

2- Zorunlu ders muafiyet formu kaldırılmıştır (Senato Esasları Madde 23).

3- Tez konu ve adı değişikliği formu kaldırılmıştır. Konu ve tez adı değişikliği için yeni tez öneri formu doldurularak öğrencinin ve danışmanının dilekçesi ile enstitüye bildirilir. Diğer yandan, tez adı değişikliği savunma sınavı sonrası, savunma sınavı formu üzerinde de yapılabilir.

4- Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik yayın koşulları yenilenmiştir. Yüksek lisans/doktora ve sanatta yeterlik yayın koşulları senato esaslarında ayrıntılı olarak ifade edilmiştir.

5. Bilimsel hazırlık programında alınması gereken zorunlu dersler, yüksek lisans programları için lisans programlarından, doktora programları için lisans veya yüksek lisans programlarından alınabilir. Bilimsel hazırlık programı farklı alanlardan veya aynı alandan olsa bile farklı yükseköğretim kurumlarından gelen öğrencilere uygulanabilir. Bilimsel Hazırlık Programında alınan dersler ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez, mezuniyet not durum belgesinde gösterilir, ağırlıklı not ortalamasına katılmaz ve kredi yükünden sayılmaz.

6. Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 8 ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

7. Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır. Herhangi bir nedenle zorunlu bir ders programdan kaldırılmışsa başka bir zorunlu derse intibakı yapılır. Öğrenci başarısız olduğu “seçmeli” ders veya dersler yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile yazılabilir.

8. Lisansüstü programlarda yeni danışmanlık alabilme koşulu ile ilgili YÖKSİS veri tabanında bilgileri eksik olan öğretim üyesine yeni bir danışmanlık verilmez. Bir öğretim üyesinin danışmanlık yükü aktif 12, aktif ve pasif en fazla “18” dir. Bu sınırın altına düşene kadar öğretim üyelerine yeni danışmanlık verilmez.

9. Ara sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile dersin öğretim üyesine, final sınavına katılamayan öğrenci ise mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Ara sınav mazereti dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirilir,  final mazeretinin kabulü ise EYK kararı ile kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde final mazeret sınavı gerçekleştirilir.