Ana Sayfa
Duyurular
Senato Esaslarında Yeni Bazı Önemli Hususlar

SENATO ESASLARINDA YENİ BAZI ÖNEMLİ HUSUSLAR

- > TEZLİ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA

 • Uzmanlık alan dersinden iki kez üst üste veya aralıklı üç kez başarısız olan öğrencinin ilişiği kesilir.
 • Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 8 ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer, uzmanlık alan dersleri ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.
 • Doktora programı; yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için 240 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az 8 ders, seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşur.

 

- > KAYIT YENİLEME/DERSE YAZILMA İLE İLGİLİ BAZI HUSUSLAR (SAÜ LEÖY SENATO ESASLARI MD.16)

 • Ders ve tez aşamasında olan Doktora ve Tezli YL öğrencileri her dönem Uzmanlık Alan Dersine yazılmak zorundadır.
 • Tez aşamasındaki yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri, Akademik Takvimdeki derse yazılma döneminde “Uzmanlık Alan Dersi”ne yazılarak gerçekleşir.
 • Kayıt yenilemeyen öğrenciler kayıt yenilemedikleri dönemlerde yeterlik, tez önerisi, tez izleme sınavlarına katılamazlar ve dönem sonunda tezlerini teslim edemezler.
 • Kayıt yenileyip tez öneri ve tez izleme sınavları yapmayan öğrenciler ilgili dönemde başarısız sayılırlar.
 • İki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencinin danışmanlığı danışmanlık havuzuna düşer.

 

- > DERS AŞAMASINDAN TEZ AŞAMASINA GEÇME (SAÜ LEÖY SENATO ESASLARI MD.16)

 • Tezli yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarındaki öğrencilerin tez/yeterlik aşamasına geçebilmesi için, EABD/EASD Başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az “48” AKTS kredilik dersten başarılı olmasının yanı sıra, en az iki Uzmanlık Alan dersi ve Seminer dersi ile birlikte toplam 66 AKTS kredilik dersten başarılı olmak zorundadır.
 • En fazla 4. yarıyılın sonuna kadar bu şartları sağlayamayan öğrencilerin ilişiği kesilir.

 

- > TEZ SAVUNMA SÜRECİ

 • Tez Savunması reddedilen öğrencinin ilişiği kesilir. Tez Savunma sınavında başarılı olan öğrenci tezini 1 ay içinde teslim etmek zorundadır. Danışmanı +1 ay ek süre için dilekçe ile başvurabilir. Bu süre zarfında teslim etmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir.

 

- > DANIŞMAN DEĞİŞİKLİĞİ

 • Danışmanı belirleme ve danışman değişikliği işlemleri SABİS üzerinden yapılacaktır.

 

- > MEZUNİYET YAYIN KOŞULLARI

TEZLİ YÜKSEK LİSANS ÖĞRENCİLERİ

MADDE 38-a)

 • İlgili Anabilim Dalında hakemli bir dergide en az bir makale yayımlanması (ya da DOIDijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya
 • Ulusal/uluslararası kongre, konferans, sempozyum, bilimsel toplantıda bildiri olarak sunulmuş tam metin basılı bildiri veya
 • Ulusal/uluslararası bir kitap veya kitap bölümü veya lisansüstü eğitimi süresince yurt dışı uluslararası eğitim/değişim programlarına katılmış ve bunu belgelendirmiş olma veya EYK tarafından uygun görülen dış kaynaklı (TÜBİTAK, TÜBA, Avrupa Birliği, Kalkınma Ajansları) projede görev almış olma ve belgelendirmek şartı aranır.

MADDE 38-e)

 • Tüm Enstitülerde; Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.

 

DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

MADDE 38-b)

 • En az bir tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI) dergide makale yayınlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya
 • Alan indekslerinde (Australian Education Index, British Education Index, Journals Indexed in ERIC, Education Full Text (H. W. Wilson) Database Covarage List, ESCI) en az bir makale ve Uluslararası hakemli dergilerde bir olmak üzere toplam iki makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya
 • ULAKBİM-TR dizin indekste en az üç makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya
 • Doktora eğitimi süresince kabul edilmiş bir dış kaynaklı (EYK tarafından onaylı) projede görev almış olması.

MADDE 38-e)

 • Tüm Enstitülerde; Yayınlarda danışman ve öğrencinin adres kısmında Sakarya Üniversitesinin adının geçmesi zorunludur.

 

- > BAZI HUSUSLAR

 • Seminer Dersi: Seminer dersi tezli yüksek lisans ve doktora programı için güz ve bahar yarıyıllarında açılır. Seminer dersinin yükü 0+0 saat olup, AKTS kredisi 6’dır. Seminer dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.
 • Zorunlu ders muafiyet formu kaldırılmıştır. (Senato Esasları Madde 23).
 • Tez konu ve adı değişikliği formu kaldırılmıştır. Konu ve tez adı değişikliği için yeni tez öneri formu doldurularak öğrencinin ve danışmanının dilekçesi ile enstitüye bildirilir. Diğer yandan, tez adı değişikliği savunma sınavı sonrası, savunma sınavı formu üzerinde de yapılabilir.
 • Öğrenci; başarısız olduğu “zorunlu” ders veya dersleri tekrarlamak zorundadır. Herhangi bir nedenle zorunlu bir ders programdan kaldırılmışsa onun yerine başka bir zorunlu ders almak zorundadır. Öğrenci başarısız olduğu “seçmeli” ders veya dersler yerine, daha sonraki yarıyıllarda kredisini tamamlamak üzere, aynı derse veya başka bir derse danışmanının onayı ile yazılabilir.
 • Lisansüstü programlarda yeni danışmanlık alabilme koşulu ile ilgili YÖKSİS veri tabanında bilgileri eksik olan öğretim üyesine yeni bir danışmanlık verilmez. Bir öğretim üyesinin danışmanlık yükü aktif 12, aktif ve pasif en fazla “18” dir. Bu sınırın altına düşene kadar öğretim üyelerine yeni danışmanlık verilmez.
 • Ara sınava katılamayan öğrenciler, mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile dersin öğretim üyesine, final sınavına katılamayan öğrenci ise mazeretini belgeleyerek bir dilekçe ile Enstitü Müdürlüğüne bildirir. Ara sınav mazereti dersin öğretim üyesi tarafından değerlendirilir,  final mazeretinin kabulü ise EYK kararı ile kesinleşir ve akademik takvimde belirtilen tarihlerde final mazeret sınavı gerçekleştirilir.