Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Yaşam Boyu Öğrenme

Yaşam Boyu Öğrenme Tezli YL

AMAÇ: Yaşam Boyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, yaşamboyu öğrenme alanında bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak üzere yaşam boyu öğrenme alanında faaliyet gösteren kurumları içinden veya dışından memur, uzman, akademisyen ve birim yöneticileri gibi yaşam boyu öğrenme sektörü ile ilgili bir özel yâda kamu biriminde çalışan bireylerin mesleki nitelik düzeyini arttırmak, mesleki yeterliklerini geliştirmek, çağdaş eğitim ve yönetim biliminin ilke ve tekniklerini bilen, rekabet ortamında her türlü insan ve madde kaynaklarını etkili bir biçimde yönetme becerileriyle donatılmış bireyler yetiştirmektir.

 

HEDEF: Yaşam Boyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programı;
1. Yaşam boyu Öğrenme Tezli Yüksek Lisans Programı yükseköğretim ile ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,
2. Yaşam boyu Öğrenme alanında temel kavramlar ve yeni yaklaşımlar konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan,
3. Yaşam boyu Öğrenme alanında çalışmaya istekli,
4. Türk Eğitim Sistemi ve bu sistemde yaşam boyu eğitimin yeri ve öneminin kavramış,
5. Sosyal problemleri çözme becerisi gelişmiş,
6. Duygularını yönetme becerilerini geliştiren,
7. Eleştirel düşünebilen,
8. Takım halinde çalışabilen,
9. Proje üretebilen,
10. Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade eden,
11. Bilgiye ulaşma yollarını bilen, bilgi üreten ve bilgiyi kullanan,
12. Yaratıcılık ve yenilikçilik özelliği olan,
13. Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi,
14. Toplumun değerlerine saygılı ve çözüm üretebileceği durumlarda topluma yarar sağlamak için gerekli insan kaynakları, ortam ve öğretme-öğrenme süreçlerini sağlamayı hedeflemektedir.

 

GENEL KABUL KOŞULLARI: Yaşam boyu öğrenme ana bilim dalına öğrenci kabulü YÖK tarafından belirlenen kriterler ve öğrencilerin lisans mezunu olmaları şartı ile gerçekleştirilmektedir.

 

İSTİHDAM OLANAKLARI: Yaşam boyu öğrenme ana bilim dalından mezun olan öğrenciler ilgili alanlarda, koşulları sağladıkları takdirde doktora seviyesinde öğrenimlerine devam edebilmektedirler.

 

MEZUNİYET KOŞULLARI: Yaşam boyu öğrenme ana bilim dalından mezun olabilmek için en az 90 AKTS´lik ders almış ve bu dersleri başarı ile tamamlamış olmak bunun yanında bir tez çalışması yapmak ve jüri önünde bu tezi savunarak tez çalışmasını başarı ile tamamlamış olmak gerekmektedir.

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME: Her bir ders için sınav değerlendirme kurallarına, o dersin içerik kısmında yer verilmiştir.

 

DAL BAŞKANI: Dr.Öğr.Üyesi Zeynep DEMİRTAŞ

AD – İletişim: http://egitim.sakarya.edu.tr/tr/16742/iletisim

 

Program Öğrenme Çıktıları