Ana Sayfa
Eğitim Bilimleri
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık YL

AMAÇ

Bıu programın amacı; psikolojik danışma ve rehberlik alt alanlarına ilişkin derin ve kapsamlı bilgi ve becerilere sahip, alanının gelişimi yönünde sorumluluk alan, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

HEDEF

Okul, ruh sağlığı, aile, kariyer psikolojik danışmanlığı alanlarında yeterliklere ve alanda araştırma metodolojisine hakim, geleneksel ve çağdaş kuramsal bilgi ile donanımlı, psikolojik danışmada bilişsel yeterlik, duyuşsal özellik ve davranışsal becerilere sahip psikolojik danışma ve rehberlik uzmanları yetiştirmektir.

GENEL KABUL KOŞULLARI

Enstitü Anabilim Dalı (EABD) tarafından uygun görülen ve Enstitü Yönetim Kurulu (EYK) tarafından kabul edilen bir lisans diplomasına sahip olması (mezuniyet koşulları, başvuru döneminde internet sayfamızda ilan edilir).

ALES Minimum Puanı: 60 (x) EA ( ) SÖZ ( ) SAY

Yabancı Dil Puanı: 50

ÖNCEKİ ÖĞRENİMİ TANIMA

Bu konuda Sakarya Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğince belirlenen ölçütler esas alınacaktır.

İSTİHDAM OLANAKLARI

Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında "psikolojik danışman" olarak çalışmaktadır. Ayrıca üniversitelerde akademisyen olarak, üniversitelerin psikolojik danışma birimlerinde, özel psikolojik danışma merkezleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve emniyet kurumlarının psikolojik danışma birimleri, aile ve çocuk mahkemeleri, diğer sağlık ve endüstri kurum/kuruluşlarında da istihdam olanağı bulunmaktadır.

MEZUNİYET KOŞULLARI

Tezli yüksek lisans programı, 120 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, EABD/EASD başkanlığının öngördüğü zorunlu ve seçimlik en az sekiz ders ile seminer dersi, her yarıyıl alınacak uzmanlık alan dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi, uzmanlık alan dersi ve tez çalışması başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir ve ortalamaya katılmaz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

ALES notunun %50'si,

Bilim sınavı notunun %30'u,

Lisans mezuniyet notunun %20'si şeklindedir.

BÖLÜM BAŞKANI

Eğitimde Psikolojik Hizmetler Tezli Yüksek Lisans Programı Koordinatörü Doç Dr. Eyüp ÇELİK'tir.

Birim

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

eyupcelik@sakarya.edu.tr

+90 264 295 3628

 

Program Web Sayfası